معلمان هنوز در بازداشتند.

شانزدهمین روز بازداشت فعالان صنفی

بیش از دو هفته از بازداشت همکاران ما بخاطر مطالبات صنفی می گذرد

Schreiben Sie einen Kommentar