مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار ۶۷ وبا یاد تمامی جانباختگان راه آزادی

کشتار ۶۷؛ «تحقق عدالت دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد»گزارش مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار ۶۷ و چهل سال حکومت سرکوب و اعدام در سایت دویچه…

Weiterlesen مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار ۶۷ وبا یاد تمامی جانباختگان راه آزادی